Bolagsanalys – Consolidated Edison (Inte så bra som det låter)

Notera att inget jag skriver ska ses som någon form utav köprekommendation. Gör din egen analys och ta dina egna beslut. Analysen är utförd med hjälp utav screenings-verktyget Börsdata.

Om bolaget

Avanzas beskrivning utav bolaget – Consolidated Edison, mer känt under namnet Con Edison, är ett amerikanskt energibolag. Verksamheten styrs idag via flertalet dotterbolag som tillhandahåller el, gas och ångservice runtom den nordamerikanska marknaden. Utöver förfogar även bolaget över förnybara infrastrukturprojekt, och energin levereras till större företagskunder. Bolaget grundades 1823 och har sitt huvudkontor i New York. 

Börsdatas beskrivning utav bolaget – Consolidated Edison, Inc. (Con Edison) är ett holdingbolag. Företaget verkar genom sina dotterbolag, som inkluderar Consolidated Edison Company of New York, Inc. (CECONY), Orange and Rockland Utilities, Inc. (O&R), Con Edison Clean Energy Businesses, Inc. (Clean Energy Businesses) och Con Edison Transmission, Inc. (Con Edison Transmission). CECONYs huvudsakliga verksamhet är dess reglerade el-, gas- och ångleveransverksamheter. CECONY tillhandahåller el, naturgas och ånga till kunder i New York City och Westchester County. O&R:s huvudsakliga verksamhet är dess reglerade el- och gasleveransverksamheter. Clean Energy Businesses utvecklar, äger och driver projekt för förnybar energi och energiinfrastruktur och tillhandahåller energirelaterade produkter och tjänster till grossist- och detaljhandelskunder. Con Edison Transmission investerar genom sina dotterbolag i elektriska transmissionsanläggningar och gasledningar och lagringsanläggningar.


Aktien

Consolidated Edison’s aktie handlas på den amerikanska börsen NYSE (New York Stock Exchange). Aktien handlas under ticker ED med ISIN-nummer US2091151041. Hade man som investerare investerat 1000 USD 2012-06-09 och hållit aktierna tills idag (2022-06-09) så hade aktierna idag varit värda 1 556,62 USD. Så under denna 10 års period så hade avkastningen blivit 55,66%. Vilket inte är en särskilt stark historisk avkastning. Det som bör noteras är att återinvesterade utdelningar inte är inräknade. I nedanstående kursgraf så framgår aktiens prestation de senaste 5 åren. Notera även att historisk avkastning inte är ekvivalent med framtida avkastning.

Som vi kan se i nedanstående stapeldiagram så har utbudet utav aktier i bolaget ökat över tid.


Utdelning

Aktien handlas idag till en medelmåttig direktavkastning på 3,18%. I nedanstående stapeldiagram så framgår direktavkastningen i bolaget för respektive år de senaste 20 åren. Som vi kan se så har direktavkastningen sakta men säkert sjunkit över tid.

Jag har i nedanstående tabell sammanställt snittet utav bolagets direktavkastning. För att underlätta innebörden med tabellen så tar jag ett exempel – Direktavkastningen i Consolidated Edison har i snitt de senaste 10 åren varit 3,7%.

Senaste antalet årDirektavkastning, snitt, procent
103,7
73,6
53,6
33,7

I nedanstående stapeldiagram framgår företagets utdelning per aktie (USD/Aktie) för respektive år de senaste 20 åren. Det ska tilläggas att dom har höjt sin utdelning i 47 år i rad, vilket är en gedigen historik.

I nedanstående tabell framgår snittet för bolagets utdelningstillväxt. För att underlätta innebörden med tabellen så tar jag ett exempel. Exempel – Bolagets utdelningstillväxt har i snitt de senaste 10 åren varit 2,6%. Som vi tydligt kan se så är utdelningstillväxten väldigt låg och växer knappt i takt med inflationen.

Senaste antal årUtdelningstillväxt
102,6
72,6
52,4
31,7

Utdelningsandelen räknat på formeln (Totala utdelningar betalda / Kassa från den löpande verksamheten – CAPEX) syns i nedanstående tabell som jag har skapat för respektive år mellan 2021 och 2017. Som vi ser så är Capex väldigt högt och gör att det inte går att få ut utdelningsandelen. Så troligtvis så är utdelningarna finansierade via kassan, lån eller exempelvis utav emittering utav aktier. Det vi vet sedan tidigare är i alla fall att utbudet utav aktierna har ständigt ökat över tid.

ÅrtalTotala utdelningar betalda (MUSD)Kassa från den löpande verksamheten (MUSD)CapexUtdelningsandel (Procent)
2021103027333983-82.4
202097521983936-56
201992431343701-162
201884226953764-78
201780333673533-483

Ser man över hur stor del utav vinsten som delas ut till aktieägarna räknat på vinst per aktie så ser det ut enligt nedanstående stapeldiagram. Jag föredrar dock att kolla på kassaflödet och inte på ett fiktivt nyckeltal som EPS (Earnings per share). Men som vi kan se räknat på EPS så har utdelningsandelen varit väldigt hög och troligtvis en bidragande orsak till att utdelningarna knappt har vuxit på senare år.


Finanser

I nedanstående stapeldiagram så framgår bolagets nettoskuld (Blåa staplar, MUSD), EBITDA (Orange staplar, MUSD) och EBITDA-marginal (Grön kurva, procent). Kollar man på år 2021 så var förhållandet mellan nettoskulden och resultatet (EBITDA) 5,2. Vilket är en väldigt hög skuldgrad i jämförelse med resultatet.

I nedanstående stapeldiagram så framgår bolagets soliditet (Blå kurva, procent) och skuldsättningsgrad (Orange-staplar). Som vi kan se så har soliditeten ökat på senare år vilket är positivt, men den är fortfarande väldigt låg. Som jag var inne på tidigare så ser det ut som bolaget behöver emittera aktier för att kunna betala sitt totala investeringsbehov (Capex) och därav så undrar jag lite hur bolaget kan fortsätta höja sin utdelning år efter år. Hur finansernas utdelningarna egentligen?

I nedanstående stapeldiagram så framgår bolagets rörelseresultat (Blåa staplar, MUSD) och rörelsemarginal (procent, orange kurva).

I nedanstående stapeldiagram så framgår företagets vinst per aktie (USD per aktie) för respektive år de senaste 20 åren.

Ser man till hur vinst till växten är i vinst per aktie så ser det i snitt ut enligt nedanstående tabell. Exempel – Bolagets vinst per aktie har i snitt vuxit med 1,1% de senaste 10 åren. Som vi kan se så är vinsttillväxten icke existerande.

Senaste antal årTillväxt i vinst per aktie, procent, snitt
101,1
70,9
51,1
32,0

Slutsats

Bolaget har höjt sin utdelning i 47 år i rad vilket gör att bolaget snart klassar in som en dividend-king om dom upprätthåller sina utdelningshöjningar i 3 år till. Det som däremot får mig att se varningsklockor är att jag inte riktigt förstår hur bolaget finanserar sina utdelningar då det inte verkar vara kassaflödet som gör det. Dom behöver emittera aktier för att ha råd med att betala capex? Samt är förhållandet mellan nettoskulden och EBITDA 5.2. Sett till tillväxten i EPS (Vinst per aktie) så är den lägre än utdelningshöjningarna på senare år vilket gör att utdelningsandelen räknat på EPS ökar. Så jag tycker inte att det är sunt att bolaget fortsätter höja sina utdelningar när det ser ut som att bolaget inte egentligen har råd att finansera dessa ifrån kassa som genereras av den löpande verksamheten. Jag skulle inte personligen vilja investera i detta bolag för dess utdelningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *